Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna integritetspolicy för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande lagstiftning kring dataskydd.

1. Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post till våra kundklubbsmedlemmar.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kön

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar:

 • Cookies
 • IP-adress
 • Hänvisningsadress
 • Data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder

3. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I möjligaste mån låter vi dig acceptera villkor för personuppgifter innan vi börjar att hantera dina uppgifter, i de fall behandlingen grundas på samtycke. 

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med köp
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till vår kundklubb
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss vi kundtjänst, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till radering

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. 

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som kund. För att återkalla samtycke kontaktar du: info@miju.se

4.2 Rätt till ändring

Du har rätt att begära rättning av dina uppgifter. Kontakta info@miju.se så hjälper vi dig.

4.3 Rätt till information

Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Du kan se dina uppgifter under “Mina sidor” när du loggar in på vår hemsida. Behöver du få ut dem i filformat kontaktar du: info@miju.se

4.4 Rätt till att slippa marknadsföring

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för marknadsföring. Nyhetsbrev och riktade erbjudanden skickas endast till kundklubbsmedlemmar. När du genomför ditt första köp hos oss får du ett erbjudande om att gå med i vår kundklubb. Du kan välja att inte gå med i kundklubben och kan när som helst välja att gå ur kundklubben om du ångrar dig i efterhand. Vidare innehåller varje nyhetsbrev från oss möjlighet till avregistrering från vidare deltagande.

4.5 Klagomål

Kontakta oss på info@miju.se om du har några frågor eller klagomål för vår hantering. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

5. Behandling av dina uppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

5.1 När delar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Miju.
 • Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning. T ex för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
 • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag, tex myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

5.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Data för kundtjänstärenden och användarrecensioner, sparas normalt 6 månader efter avslutat ärende. Jobbansökningar sparas normalt 1 år efter avslutad rekrytering. För kundorder sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi i 1 år från ditt senaste köp. För kundklubben spar vi data i 2 år från ditt senaste köp.

6. Cookies

Vi på använder cookies på hemsidan för att anpassa köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik. » Läs mer i vår cookiepolicy

7. Ansvar

MIJU är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.